Μάθημα 17-12-2017

From pdp
Jump to: navigation, search

Το υλικό του μαθήματος περιλαμβάνει:

- Εισαγωγή στους πίνακες
- Συναρτήσεις cin και cout
- Επανάληψη στη C++/η εντολή for


Δόθηκε ολοκληρωμένο παράδειγμα [1]

File:YBSnkew0.cpp

Προτεινόμενη Δικτυογραφία - Βιβλιογραφία για Standard I/O στην C++:

Tutorials Point C++ Basic Input/Output

Basic Input/Output in C++

C++ Standard I/O – cin and cout